Våra stadgar

Stadgarna antogs ursprungligen i samband med det konstituerande mötet 2001-05-14, änd­rades första gången av årsmötet 2007-03-07 och andra gången av årsmötet 2008-03-12, gällande fr.o.m. 2008-03-12.

§1 – Namn

Föreningens namn är Gamla Hagalunds Vänner, förkortat GHV.

§2 – Ändamål

GHV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som syftar till att ge personer som bodde i stadsdelen Hagalund i Solna före 1970 och personer med intresse för denna stadsdel möjlighet att träffas och umgås några gånger per år. Dessutom ska viss forskning om Hagalund bedrivas. Föreningen ska också sprida kunskap om Hagalunds historia.

§3 – Medlemskap

 1. Vem som helst får bli medlem. Ansökan om medlemskap ingives till styrelsen, som äger besluta i ärendet. Juridisk person kan endast bli särskild medlem (se §3 c).
 2. Den som tidigare uteslutits ur föreningen (se §4 b) kan beviljas nytt medlemskap endast genom beslut vid årsmöte eller allmänt möte.
 3. Förutom ordinarie medlemskap finns en annan form av medlemskap i föreningen: särskilt medlemskap som kan beviljas juridiska personer. Avgiften för särskilt medlemskap ska vara tio gånger den ordinarie avgiften per år.
 4. Medlem ska för varje år erlägga en avgift som fastställts av föreningen vid föregående års ordinarie årsmöte. Medlem som inte senast den 30 september erlagt årsavgift ska anses ha utträtt ur föreningen och utgår ur dess medlemsförteckning.

§4 – Upphörande av medlemskap

 1. Medlem, som önskar utträda ur föreningen, gör skriftlig anmälan därom till styrelsen. Med­lem, som ej inom föreskriven tid erlagt årsavgiften, anses ha utträtt. Medlem som ut­trätt ur föreningen har inte rätt att återfå eventuell kvarvarande medlemsavgift.
 2. Medlem som medvetet och uppenbart motverkar föreningens syfte kan uteslutas ur före­ningen genom beslut av en enig styrelse. Medlemmen har rätt att yttra sig inför styrelsen innan den fattar beslut på ett särskilt styrelsesammanträde.
 3. Ledamot av styrelsen eller valberedningen, eller medlem som är revisor i föreningen, kan endast uteslutas genom beslut av årsmöte eller allmänt möte.

§5 – Möten

 1. Varje verksamhetsår ska föreningen hålla ett årsmöte (se §5 g) och eventuellt ett eller flera allmänna möten (se §5 j).
 2. Kallelse till möte ska skickas till samtliga medlemmar minst två veckor i förväg.
 3. Möte är beslutsmässigt om det har blivit utlyst i rätt tid och i övrigt följer stadgarna.
 4. Varje medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid föreningens möten. Vid årsmöte har den avgående styrelsens ledamöter dock inte rösträtt om styrelsens ansvarsfrihet.
 5. En motion från en medlem ska behandlas av möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet.
 6. Om lika röstetal uppstår i omröstning som inte gäller personval har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval är det tillåtet att rösta på sig själv. Om lika röstetal uppstår i omröstning som gäller personval används slantsingling för att skilja kandidaterna åt.
 7. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas senast den 30 april. (Be­träffande årsmöte som beslutar om upplösning av föreningen, se §9 d.)
 8. Senast två veckor före årsmöte ska styrelsen till samtliga medlemmar ha sänt ut mötes­ordning med valberedningens och styrelsens förslag och eventuella propositioner och mo­tioner med styrelsens utlåtanden, styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut samt revi­sionsberättelse.
 9. Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och finnas med på den utsända mötesord­ningen:
  1. Kontroll av närvarande medlemmars rösträtt
  2. Beslut om mötets behöriga utlysande
  3. Val av mötesordförande, protokollförare, justeringsmän och rösträknare
  4. Fastställande av mötesordning
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse
  6. Revisorns berättelse
  7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
  8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  9. Beslut om styrelsens storlek
  10. Val av styrelseledamöter
  11. Val av revisorer
  12. Val av valberedning
  13. Val av firmatecknare
  14. Beslut om medlemsavgifternas storlek
  15. Eventuella propositioner
  16. Eventuella motioner
  17. Övriga frågor
 10. Allmänt möte är efter årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Allmänt möte följer reglerna för årsmöte enligt §5 h och i utom i de avseenden som följer av §5 k.
 11. Mötesordningen till allmänt möte ska innehålla följande ärenden från mötesordningen för årsmöte (se §5 i): 1–4 och 16, samt vid behov en eller flera av punkterna 8–15. Styrelsen måste utlysa ett allmänt möte om minst fem procent av medlemmarna skriftligen begär det.

§6 – Styrelse

 1. Styrelsen är efter årsmöte och allmänt möte föreningens högsta beslutande organ och leder dess verksamhet.
 2. Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter.
 3. Styrelseledamöterna väljs vid årsmöte för ett år i taget. Medlem, som ej erlagt medlems­avgift för innevarande kalenderår, kan inte väljas till styrelsen.
 4. Styrelsen kallas till sammanträde när ordföranden eller minst två andra styrelseledamöter begär detta.
 5. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott som sköter föreningens fortlöpande verksam­het och fattar beslut i frågor som inte har principiell karaktär eller medför betydande kost­nader utöver budgeten. Arbetsutskottet redogör för fattade beslut på styrelsens samman­träden.
 6. Styrelsen är beslutsmässig om en majoritet av ledamöterna deltar i ett sammanträde.
 7. Om ordföranden, sekreteraren eller kassören lämnar styrelsen under pågående mandatpe­riod, eller om så många ledamöter lämnar styrelsen att antalet ledamöter blir färre än fem, måste fyllnadsval ske inom tre månader vid nästa årsmöte eller vid allmänt möte. Om öv­rig ledamot lämnar styrelsen under pågående mandatperiod sker eventuellt val vid nästa årsmöte.
 8. Styrelsen ska inför årsmötet avge en verksamhetsberättelse med bokslut och budget för nästa verksamhetsår.
 9. Ledamot av styrelsen kan, under pågående mandatperiod, endast uteslutas genom beslut av allmänt möte.

§7 – Valberedning

 1. Valberedning väljs av årsmötet och ska bestå av minst två ledamöter, varav en utses till sammankallande. Medlem som är styrelseledamot eller revisor i föreningen kan inte sam­tidigt ingå i valberedningen.
 2. Valberedningen har till uppgift att samla in och utvärdera förslag på personer som är lämp­liga att väljas till styrelseledamöter och revisorer.
 3. Senast åtta veckor före årsmöte eller allmänt möte som ska behandla personval ska valbe­redningen ha uppmanat medlemmarna att lämna förslag på lämpliga kandidater. Senast fyra veckor före mötet ska valberedningen till styrelsen ha överlämnat sin lista med kan­didater till de personval som ska behandlas av mötet.
 4. Om samtliga ledamöter lämnar valberedningen utan att den fullgjort sina uppgifter inför möte som ska behandla personval, måste fyllnadsval ske inom tre månader vid allmänt möte. Om sådant möte dock äger rum högst åtta veckor efter att den sista ledamoten av valberedningen avsagt sig sitt uppdrag, övertas valberedningens uppgifter av revisorerna under tiden fram till mötet.
 5. Ledamot av valberedningen kan endast uteslutas genom beslut av allmänt möte.

§8 – Revisor

 1. Föreningens räkenskaper, förvaltning och övrig verksamhet granskas av en revisor som inte behöver vara medlem. Revisorn får när som helst ta del av föreningens bokföring och andra dokument och räkenskaper.
 2. Revisorn ska senast tre veckor före årsmötet avge sin revisionsberättelse för det gångna året till styrelsen.
 3. Revisor och en, högst två suppleanter väljs av årsmötet, eller av allmänt möte, för tiden fram till nästa årsmöte.
 4. Om valberedningens samtliga ledamöter avgår utan att fullgöra sina uppgifter, och fyll­nadsval inte hinner äga rum, inför ett möte som ska behandla personval, övertar reviso­rerna valberedningens uppgifter under tiden fram till mötet.
 5. Revisor som är medlem i föreningen kan endast uteslutas genom beslut av allmänt möte.

§9 – Övrigt

 1. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår.
 2. Dessa stadgar kan endast ändras genom likalydande beslut av två möten, varav ett ska vara årsmöte.
 3. Föreningen kan endast upplösas genom likalydande beslut med minst 3/4 majoritet av två möten, varav det första ska vara årsmöte.
 4. Föreningens sista årsmöte följer mötesordningen enligt punkterna 1–7 (se §5 i), beslutar sedan att upplösa föreningen och väljer en expeditionsstyrelse vars enda uppgifter är att kräva in föreningens fordringar, betala dess skulder och kalla medlemmarna till förening­ens sista möte.
 5. Vid föreningens sista möte fattas beslut om fördelningen av föreningens kvarvarande lik­vida medel, lager och inventarier, samt formen för information om mötets beslut till icke närvarande medlemmar. Mötets sista beslut upplöser slutgiltigt föreningen.

Välkommen till Gamla Hagalunds Vänner


En förening med syfte att värna gamla

Hagalunds minne och ge gamla

hagalundare och andra intresserade

möjlighet att träffas under

avspända former några gånger om året.

GAMLA HAGALUND ÄR BORTA!

... men inte minnena! Nu finns en modell.

Kom och titta på den. Kanske finns din gata med?

Visas varje söndag kl. 13.00–16.00 på Solna hembygdsmuseum (stängt sommartid och under större helger).

Adress: Bollgatan 12 (bredvid rivna
fotbollsstadion)

Välkomna!Dagens bild från galleriet

Album: Bilder från spårvagnsresa i augusti 2007

Bildtext: Nu är vi tillbaka igen vid Norrmalmstorg efter en lyckad dag. Till höger ses en skymt av årets gästvagn på Djurgårdslinjen (från Madrid).Till denna bild
. Till detta album

Nyhetskategorier